กระจายข่าวด่วนเลยฮะ!! หมดเขตสิ้นเดือนนี้เเล้วนะ งานประกวดของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์(NARIT) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200000บาท!!!

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เกี่ยวกับดาราศาสตร์" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท พร้อมโล่ห์รางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
ออกแบบลายกราฟิกภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับดาราศาสตร์
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 1. เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
 2. ประชาชนทั่วไป

*** ส่งผลงานเป็นบุคคล หรือ เป็นทีมได้ ***

ประเภทผลงานลายกราฟิกที่ส่งประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทที่ 1. วัตถุท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์
 • ประเภทที่ 2. อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

3. การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ส่งผลงานประกอบด้วย
  • ภาพขนาด A3 พร้อมผนึกผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ด
  • ส่งไฟล์ในรูปแบบนามสกุล .AI (Illustrator), Jpeg ,PSD (Photoshop) ลงใน CD
 2. อธิบายแนวความคิด ความหมายในการออกแบบในใบสมัคร
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นลายกราฟฟิคที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์จาก จินตนาการโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการดาราศาสตร์
 4. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวน แต่มีสิทธิได้รับรางวัลเฉพาะรางวัลสูงสุดเท่านั้น
 5. ห้ามมิให้นาผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับรองว่าเป็นผลงานของตัวเอง

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 191 อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า
“โครงการประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับดาราศาสตร์” ส่งไปที่
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
191 อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2555 โดยถือวันที่ประทับบนตราไปรษณียากรต้นทางเป็นสาคัญ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.narit.or.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-225571 ต่อ 214 หรือ อีเมล์ graphiccontest@narit.or.th

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น

 1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 2. เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง ชาติ (องค์การมหาชน) โดยสถาบัน ฯ ไม่ต้องส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
 4. กรณีที่ส่งผลงานแบบทีม หากบุคคลใดคนหนึ่งในทีม คัดค้านการให้สิทธิของผลงานแก่สถาบันฯ ให้ถือเป็นสิทธิของคณะกรรมการที่จะตัดสิทธิผลงานดังกล่าว
 5. ต้องส่งผลงานพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนา

รางวัล
เงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อม โล่รางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทเยาวชน (วัตถุในท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์)
อันดับที่ 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
อันดับที่ 2 จำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
อันดับที่ 3 จำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ชมเชย จำนวนเงิน 2500 บาท จำนวน 2 รางวัล

ประเภทเยาวชน (อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์)
อันดับที่ 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
อันดับที่ 2 จำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
อันดับที่ 3 จำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ชมเชย จำนวนเงิน 2500 บาท จำนวน 2 รางวัล

ประเภทประชาชนทั่วไป (วัตถุในท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์)
อันดับที่ 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
อันดับที่ 2 จำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
อันดับที่ 3 จำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ชมเชย จำนวนเงิน 2500 บาท จำนวน 2 รางวัล

ประเภทประชาชนทั่วไป (อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์)
อันดับที่ 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
อันดับที่ 2 จำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
อันดับที่ 3 จำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ชมเชย จำนวนเงิน 2500 บาท จำนวน 2 รางวัล

การประกาศผล
ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ทาง www.narit.or.th และที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่)


สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2555 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.narit.or.th  หรือสอบถามโทร. 053-225571 ต่อ 214


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: pr@narit.or.th

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth

 

 

 


 

 

ถ้ามีข่าวคราวใดน่าสนใจ cgshelfจะนำมากระจายให้ทราบกันอีกทีนะฮะ  ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฮะ

 

CGshelf team.

Comment

Comment:

Tweet

อยากสมัครแต่ลายกราฟฟิกคืออะไร ไม่เข้าใจembarrassed

#1 By ชัญญา on 2012-04-18 17:36